VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba „VOP“) sú neoddeliteľnou súčasťou ponuky a/alebo kúpnej zmluvy a/alebo zmluvy o dielo (ďalej iba „Zmluva“) uzatvorenej medzi spoločnosťou MARK industries s.r.o., so sídlom  K Bílému vrchu 2912/3, Horní Počernice, 193 00 Praha, IČO: 04886739, zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spisová značka C 255141 (ďalej iba „Spoločnosť“) a tretími osobami v postavení zákazníka (ďalej iba „Zákazník“; Spoločnosť a Zákazník ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“). Tieto VOP vstupujú v platnosť a účinnosť dňa 23. septembra 2018 a sú dostupné na www.marksystems.cz.

1.2. VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej uzatvorenej Zmluvy. Od týchto VOP sa nie je možné odchýliť inak než písomnou dohodou uzatvorenou medzi Spoločnosťou a Zákazníkom. Ak Zmluva obsahuje úpravu práv a povinností, ktoré nie sú upravené vo VOP, platí úprava v Zmluve. Akékoľvek dojednania, ústne či písomné, výslovne neuvedené v Zmluve alebo VOP či nezahrnuté do Zmluvy výslovným odkazom v Zmluve nebudú pre zmluvné strany záväzné.

1.3. Právne vzťahy neupravené v Zmluve, jednotlivých ponukách, objednávkach ani v týchto VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník v platnom znení (ďalej iba „ObčZ”).

2. Predmet VOP

2.1. Zmluvou sa Spoločnosť zaväzuje dodať Zákazníkovi tovar, ktorý Spoločnosť dodáva v rámci predmetu svojho podnikania, a previesť na neho vlastnícke právo na tento tovar. Zákazník sa zaväzuje tovar prevziať, prijať ho do svojho vlastníctva a zaplatiť zaň Spoločnosti dohodnutú kúpnu cenu.

2.2. K uzatvoreniu Zmluvy dochádza buď a) písomným prijatím ponuky Spoločnosti zo strany Zákazníka; alebo b) uzatvorením písomnej zmluvy podpísanej obomi zmluvnými stranami („ďalej iba „Zmluva“). Lehota pre prijatie ponuky je uvedená v ponuke a ak nie je uvedená, je 1 mesiac.

2.3. Predmet zmluvného vzťahu je celkovo a úplne vymedzený v Ponuke či Zmluve Spoločnosti. Zákazník nie je oprávnený akokoľvek ho meniť, okrem prípadnej písomnej voľby niektorej z možností, ak ponuka predkladá viac možných predmetov plnenia, a to najneskôr súčasne s akceptáciou ponuky. Zákazník berie na vedomie, že tovar je dodávaný na základe požadovaných parametrov či uskutočnených vzoriek. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za riziká spojené s použitím tovaru na netestovaných materiáloch.

2.4. Ak je podľa práva krajiny pôvodu ponúkaného alebo dodávaného tovaru alebo jeho častí nutné vydanie exportného alebo reexportného povolenia, je účinnosť akejkoľvek ponuky, objednávky či zmluvy, ako aj následné uskutočnenie dodávky tovaru, podmienená vydaním takéhoto povolenia. Do doby vydania uvedeného povolenia nie je Spoločnosť v omeškaní s plnením dodávky.

3. Kúpna cena

3.1. Kúpnou cenou je cena tovaru dojednaná v písomnej Zmluve, prípadne dojednaná na základe Zákazníkom učineného potvrdenia ponuky Spoločnosti. Ak nie je výslovne dojednané inak, všetky ceny sa rozumejú bez DPH, balného, skladného, dopravného, ciel, poistenia a ďalších obdobných platieb.

3.2. Kúpna cena sa uvádza bez DPH, ak nie je v Zmluve výslovne uvedené inak. Spoločnosť ku kúpnej cene v príslušnom daňovom doklade pripočíta DPH vo výške stanovenej platnými právnymi predpismi.

3.3. Zákazník je povinný uhradiť Spoločnosti kúpnu cenu na základe faktúry alebo inej výzvy Spoločnosti a to v lehote stanovenej faktúrou či inou výzvou Spoločnosti, a to aj formou zálohy pred dodaním tovaru. Spoločnosť je oprávnená zaslať Zákazníkovi faktúru aj v elektronickej podobe.

3.4. Zákazník je povinný uhradiť faktúry Spoločnosti v lehotách dohodnutých v Zmluve, inak so splatnosťou do 14 dní odo dňa doručenia príslušnej faktúry Zákazníkovi a to vždy bezhotovostným prevodom. Kúpna cena sa považuje za riadne uhradenú okamihom pripísania sumy na bankový účet Spoločnosti.

3.5. Zákazník je oprávnený doručiť Spoločnosti výhradu chyby faktúry alebo iné výzvy Spoločnosti na plnenie najneskôr v lehote splatnosti sumy vyúčtovanej daným dokladom, neskôr vytknuté chyby nemajú vplyv na splatnosť danej sumy.

3.6. Zákazník nie je oprávnený podmieňovať zaplatenie kúpnej ceny doplnením akýchkoľvek údajov na doklad, nevyplývajúcich priamo z kogentného ustanovenia právneho predpisu (napríklad čísla objednávky zákazníka a pod.), alebo splnením akýchkoľvek ďalších než dojednaných podmienok Spoločnosti (napríklad registrácia do systému odberateľa, zaslanie kópií dodacích listov spoločne s faktúrou a pod.).

3.7. Zákazník nie je oprávnený požadovať akékoľvek zľavy, ak neboli vopred písomne dojednané (napríklad za včasnú úhradu dlhu a pod.). K inak než písomne dojednaným zľavám sa neprihliada.

3.8. Zákazník tiež nie je oprávnený z akéhokoľvek dôvodu odmietnuť, pozdržať či inak podmieňovať platbu kúpnej ceny.

3.9. Ak je súčasťou plnenia zmluvy aj poskytnutie servisných prác, berie Zákazník na vedomie, že v ponuke uvedená cena týchto prác je nezáväzná, orientačná a predbežná, a táto bude spresnená až podľa skutočného rozsahu servisných prác a použitých dielov. Ak nebude dohodnuté inak, platí za dojednanú cena platená za to isté alebo porovnateľné dielo inými zákazníkmi Spoločnosti v dobe uzatvorenia zmluvy a za obdobných zmluvných podmienok, a to v závislosti od konkrétneho rozsahu opravy.

4. Dodanie tovaru

4.1. Spoločnosť je povinná odovzdať Zákazníkovi tovar spolu s dohodnutou dokumentáciou a to v mieste uvedenom v Ponuke, a ak nie je uvedené, v prevádzke Spoločnosti. Ak nie je medzi Zmluvnými stranami písomne dohodnuté inak, miesto a podmienky dodania sú EXW podľa INCOTERMS 2010 vydaných Medzinárodnou obchodnou komorou v Paríži.

4.2. Termín dodania tovaru uvedený v ponuke je nezáväzný, orientačný a predbežný, pretože závisí od okolností nezávislých od vôle Spoločnosti. Spoločnosť je povinná vyvinúť úsilie na to, aby tovar bol dodaný v termíne uvedenom v Zmluve a ak nie je uvedený, v termíne obvyklom, nezodpovedá však za škodu vzniknutú Zákazníkovi v dôsledku omeškania s dodaním Tovaru. Termín dodania je závislý aj od poskytnutia súčinnosti Zákazníkom, v prípade omeškania Zákazníka s poskytnutím požadovanej súčinnosti sa termín dodania predlžuje o dobu tohto omeškania Zákazníka. V prípade omeškania Zákazníka s úhradou kúpnej ceny či jej časti sa termín dodania vždy predlžuje o dobu tohto omeškania Zákazníka. Omeškanie Spoločnosti s dodaním tovaru o menej než 3 mesiace sa nepovažuje za podstatné porušenie zmluvy.

4.3. Spoločnosť nie je v omeškaní so svojou povinnosťou včas dodať tovar, ak je toto omeškanie spôsobené skutočnosťami, ktoré nastali nezávisle od vôle Spoločnosti (tzv. vyššia moc).

4.4. Spoločnosť tiež nezodpovedá za omeškanie s dodaním tovaru, ak k nemu dôjde z dôvodu na strane Zákazníka (napr. ak sa Zákazník nedostaví v lehote dojednanej v Zmluve k prevzatiu tovaru, ak odmietne tovar prevziať atď.) a ďalej v prípade oneskorenia dodávky tovaru zo strany výrobcu či dovozcu, ak o tejto skutočnosti Spoločnosť Zákazníka bez zbytočného odkladu informuje.

4.5. Spoločnosť je oprávnená dodať tovar aj po častiach a požadovať zaplatenie kúpnej ceny a za iba také čiastkové plnenie, pričom Zákazník nie je oprávnený čiastočné plnenie odmietnuť.

4.6. Zákazník je povinný prevziať od Spoločnosti tovar bez zbytočného odkladu po výzve Spoločnosti, a to aj pred termínom dodania uvedeným v Zmluve. Ak Zákazník výzvu k prevzatiu tovaru od Spoločnosti nedostane, je Zákazník povinný dostaviť sa k prevzatiu tovaru v termíne dodania uvedenom v Zmluve.

4.7. Ak je Zákazník v omeškaní s prevzatím tovaru a Spoločnosť má tovar pri sebe, zaistí Spoločnosť uskladnenie tovaru na náklady a riziko Zákazníka. V prípade uloženia tovaru sa považuje tretí kalendárny deň nasledujúci po dni uloženia za deň dodania tovaru. Ak trvá uskladnenie dlhšie než 20 pracovných dní, bude Spoločnosť účtovať skladné zálohovo po uplynutí každého kalendárneho mesiaca. Náklady spojené s uskladnením tovaru sú splatné v lehote na nich uvedenej, najmenej však 7 kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry.

4.8. Spoločnosť je oprávnená tovar zadržiavať, kým jej Zákazník neuhradí náklady, ktoré jej pritom vznikli. Zákazník je povinný plniť platobné podmienky podľa Zmluvy ako v prípade uskutočnenej dodávky.

5. Uvedenie tovaru do prevádzky

5.1. Ak je súčasťou dodávky uvedenie dodaného tovaru do prevádzky, musia byť splnené nasledujúce podmienky:
a) Pred začatím uvádzania do prevádzky musia byť dokončené všetky montážne a inštalačné práce uskutočnené podľa inštrukcií Spoločnosti, ak neboli uskutočnené priamo Spoločnosťou. Spoločnosť na žiadosť Zákazníka potvrdí v odovzdávacom protokole splnenie všetkých podmienok nutných k začatiu uvádzania do prevádzky.
b) Pracovníci Spoločnosti majú behom uvádzania do prevádzky voľný prístup k dodaným zariadeniam aspoň od 6 hod. do 18 hod. denne.
c) Zákazník zaistí v mieste uvádzania tovaru do prevádzky elektrické napájanie v parametroch určených Spoločnosťou a v prostredí vyhovujúcom pre tovar podľa špecifikácie Spoločnosti, a to najmä mieru prašnosti, hluku, vlhkosti a teploty v mieste uvádzania do prevádzky.
d) Pracovníkom Spoločnosti je bez akýchkoľvek ďalších nákladov k dispozícii osoba, ktorá je dobre zoznámená s prostredím a ktorá môže pracovníkom Spoločnosti asistovať v priebehu uvádzania do prevádzky.

5.2. Spoločnosť má právo účtovať Zákazníkovi všetky čakacie doby, ktoré nie sú spôsobené pracovníkmi Spoločnosti. Tieto ceny budú účtované vo výške zodpovedajúcej tržným cenám v Prahe v dobe uvádzania tovaru do prevádzky.

5.3. Náklady spojené s prípravou prostredia pre uvedenie do prevádzky a so splnením ďalších podmienok pre uvedenie do prevádzky nesie Zákazník.

5.4. Ak nie je v Zmluve výslovne dojednané inak, cena dodávky nezahrnuje služby Spoločnosti pri preprave, inštalácii a uvádzaní tovaru do prevádzky. Ceny za tieto služby budú účtované Spoločnosťou vo výške zodpovedajúcej tržným cenám v Prahe v dobe uvádzania tovaru do prevádzky.

6. Nadobudnutie vlastníckeho práva a nebezpečenstvo škody

6.1. Spoločnosť zostáva vlastníkom tovaru do doby jeho úplného zaplatenia podľa podmienok príslušnej Zmluvy.

6.2. Vlastníkom tovaru sa Zákazník stane až úplným zaplatením kúpnej ceny. Zákazník sa zaväzuje neodcudziť ani nijak nezaťažiť tovar skôr, než sa stane jeho vlastníkom; v prípade porušenia tejto povinnosti je Zákazník povinný uhradiť Spoločnosti zmluvnú pokutu vo výške 100 % kúpnej ceny Tovaru a Spoločnosť je oprávnená odstúpiť od Zmluvy.

6.3. Nebezpečenstvo škody na tovar prechádza na Zákazníka prevzatím tovaru od Spoločnosti alebo okamihom, kedy Spoločnosť umožnila Zákazníkovi prevzatie tovaru a Zákazník tovar v dohodnutej lehote neprevzal.

6.4. Zákazník je povinný od okamihu prevzatia tovaru do okamihu nadobudnutia vlastníckeho práva k nemu sa o tovar dôkladne starať a v prípade, kedy Spoločnosť uplatní výhradu vlastníckeho práva a vyzve Zákazníka k vydaniu tovaru, je Zákazník povinný nahradiť Spoločnosti škody vzniknuté na Tovare, ako aj primeranú náhradu za jeho opotrebenie.

7. Záruka za akosť

7.1. Spoločnosť preberá záruku za akosť predávaného tovaru iba vtedy, ak je to uvedené v Zmluve, pričom nevyhnutnou náležitosťou záruky za akosť je výslovné písomné uvedenie dĺžky záručnej doby. Rozsah záruky, prípadne tiež nároky Zákazníka z chýb, na ktoré sa vzťahuje záruka, a podmienky zachovania týchto nárokov, sú stanovené v ponuke a týchto VOP. Pre práva zo záruky za akosť platí obdobne článok 8 týchto VOP, iné než tam uvedené práva Zákazníkovi zo záruky nevznikajú.

7.2. Záručná doba začína bežať dňom doručenia tovaru v mieste plnenia.

7.3. Zákazník môže uplatniť práva podľa tohto článku iba v prípade, že najneskôr do 14 dní po ich zistení písomne oznámi všetky takto zistené chyby Spoločnosti a poskytne jej príležitosť predmetné tovary prezrieť a tieto vady odstrániť.

7.4. V prípade výmeny dielu či súčasti tovaru nebeží nová záručná doba ani vo vzťahu k celému tovaru, ani k samotnému dielu či súčasti tovaru.

7.5. Zodpovednosť Spoločnosti za chyby nevzniká, ak boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na dodávke vonkajšími udalosťami a nespôsobila ich Spoločnosť alebo osoby, s ktorých pomocou realizovala dodávku. Záruka sa v zmysle predchádzajúcej vety nevzťahuje najmä na poškodenia spôsobené:
a) neodborným zásahom,
b) nesprávnym skladovaním,
c) nesprávnym vonkajším zapojením,
d) účinkami elektrických veličín neprípustnej veľkosti,
e) neodbornou montážou či chybným nastavením či
f) nesprávnou obsluhou.

7.6. Zo záruky sú ďalej vyňaté všetky ďalšie chyby vzniknuté z príčin, za ktoré nemôže Spoločnosť zodpovedať; ide najmä o chyby, pri ktorých nie je možné preukázať, že vznikli použitím zlého materiálu, chybnou konštrukciou, neúplným spracovaním (t. j. chybami vzniknutými prirodzeným opotrebením, chybnou údržbou, nedodržaním prevádzkových predpisov, nadmerným namáhaním, použitím nevhodných prevádzkových prostriedkov, chemickými a elektrolytickými vplyvmi, stavebnými a montážnymi prácami nevykonanými Spoločnosťou a pod.). Záruka za akosť sa tiež nevzťahuje na inštalačný materiál dodaný Zákazníkom, ktorý bude použitý pri inštalácii (montáži) tovaru Spoločnosťou.

7.7. V prípade, že Zákazník k tovaru použije spotrebný materiál, príslušenstvo alebo súčasti neschválené výrobcom či Spoločnosťou, záruka zaniká s okamžitou platnosťou a Zákazník je povinný uhradiť Spoločnosti zmluvnú pokutu vo výške 100 000 Kč (jedno sto tisíc korún českých) za každý jednotlivý prípad. Zmluvná pokuta je splatná do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej odôvodnenej výzvy Zákazníkovi.

7.8. V prípade, že Zákazník na tovar bez výnimky nedodrží pravidelný servis a údržbu v súlade s pokynmi výrobcu či Spoločností, záruka zaniká.

8. Chyby tovaru

8.1. Spoločnosť je povinná dodať tovar bez chýb. Za chyby tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru, než bolo dohodnuté v Zmluve a chyby v dokladoch nutných k používaniu tovaru.

8.2. Spoločnosť nezodpovedá za chyby tovaru, o ktorých Zákazník v dobe uzatvorenia Zmluvy vedel alebo ktoré musel s vynaložením obvyklej pozornosti poznať už pri uzatvorení Zmluvy, ibaže sa chyby týkajú vlastností tovaru, ktoré boli výslovne písomne uvedené v Zmluve.

8.3. Spoločnosť zodpovedá za chybu, ktorú má tovar pri prechode nebezpečenstva škody na Zákazníka, aj keď sa prejaví až neskôr. Povinnosti Spoločnosti zo záruky za akosť tovaru tým nie sú dotknuté.

8.4. Zákazník je povinný Tovar prezrieť pri jeho odovzdaní Spoločnosťou a všetky chyby zistiteľné pri tejto prehliadke reklamovať ihneď pri odovzdaní tovaru, v opačnom prípade Spoločnosť nezodpovedá za takéto chyby.

8.5. Ak sa chyba prejaví až po odovzdaní tovaru Zákazníkovi, je Zákazník povinný túto reklamovať ihneď po prejavení sa chyby, v opačnom prípade Spoločnosť nezodpovedá za takéto chyby.

8.6. Reklamácia chýb tovaru musí byť vyhotovená písomne, v inej forme k nej nebude braný zreteľ.

9. Nároky z chýb tovaru

9.1. Pri dodaní tovaru s chybami môže Zákazník požadovať iba (s vylúčením iných nárokov):
a) odstránenie chýb opravou tovaru alebo výmenou chybného dielu; alebo
b) dodanie náhradného tovaru, ak nie je možné chybu odstrániť postupom podľa písmena a).

9.2. Ak sa ukáže, že sú chyby neopraviteľné alebo ak Spoločnosť chyby neodstráni v primeranej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia než 1 mesiac, môže Zákazník požadovať dodanie náhradného tovaru.

9.3. Pri dodaní náhradného tovaru je Spoločnosť oprávnená požadovať, aby mu na náklady Spoločnosti Zákazník vrátil chybný tovar, ktorý sa stáva opäť vlastníctvom Spoločnosti.

9.4. Iné nároky z chýb tovaru môže uplatniť Zákazník iba vtedy, ak stanoví tak kogentné ustanovenie právneho predpisu. Iné nároky z chýb tovaru stanovené dispozitívnym ustanovením právneho predpisu vrátane práva odstúpiť od zmluvy sú dohodou zmluvných strán vylúčené.

9.5. Ak sa uplatnenie nároku z chyby tovaru ukáže byť bezdôvodnými, je Zákazník povinný nahradiť Spoločnosti všetky náklady vzniknuté v súvislosti s vybavením reklamácie.

9.6. Spoločnosť nezodpovedá za chyby tovaru voči tretím osobám, napríklad v prípade ďalšieho prevodu vlastníckeho práva k tovaru tretej osobe.

9.7. Zákazník je povinný Spoločnosti poskytnúť požadovanú súčinnosť pre vybavenie reklamácie chyby tovaru, v opačnom prípade nároky z reklamovanej chyby tovaru zanikajú.

9.8. Náklady na odstránenia chýb tovaru uskutočnené bez písomného predchádzajúceho súhlasu Spoločnosti Zákazníkovi, či z jeho poverenia treťou osobou, Spoločnosť nenahradzuje.

10. Náhrada škody a zmluvná pokuta

10.1. V prípade, že sa Zákazník ocitne v omeškaní s uhradením kúpnej ceny, je povinný zaplatiť Spoločnosti zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne z dlžnej sumy. Spoločnosť je ďalej v tomto prípade oprávnená zadržať alebo prerušiť dodávku tovaru a/alebo služieb, a to až do doby úhrady predmetnej dodávky.

10.2. Zaplatením zmluvnej pokuty Zákazníkom nie je dotknutý nárok Spoločnosti na náhradu škody.

10.3. Zmluvné pokuty sú splatné do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej odôvodnenej výzvy príslušnej Zmluvnej strane. Pre tento prípad sa doručenie bežnou elektronickou poštou nepovažuje za písomné doručenie.

10.4. Spoločnosť nezodpovedá Zákazníkovi za porušenie svojich povinností, ak bolo spôsobené omeškaním alebo iným porušením povinností ich dodávateľov či výrobcov.

10.5. Spoločnosť nie je povinná hradiť nepriame a následné škody vzniknuté porušením povinností v súvislosti so Zmluvou. Za nepriame a následné škody sa považujú najmä ušlý zisk, energetické straty, náklady spojené s nemožnosťou používať tovar, náklady na zaistenie náhradných dodávok, náklady kapitálu, škody vzniknuté ako následok neskorého dodania tovaru a pod.

11. Vyššia moc

11.1. Zmluvné strany nenesú zodpovednosť za úplné alebo čiastočné nesplnenie jednej zo svojich povinností, ak nesplnenie je dôsledkom takých okolností ako záplava, požiar, zemetrasenie a iné prírodné udalosti, ďalej vojna alebo vojnové udalosti a ďalších obdobných skutočností, ak nie je možné rozumne predpokladať, že by povinná Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky prekonala, ďalej, že by v dobe vzniku svojej zmluvnej povinnosti (t. j. v dobe uzatvorenia príslušnej Zmluvy) vznik vyššie uvedenej prekážky mohla predvídať, ak táto skutočnosť vznikla nezávisle od vôle tejto Zmluvnej strany, nevznikla z osobných pomerov Zmluvnej strany ani v dobe, kedy bola už Zmluvná strana s plnením svojich povinností v omeškaní a nejde ani o skutočnosť, ktorú bola Zmluvná strana povinná podľa Zmluvy prekonať (prípad vyššej moci).

11.2. Zmluvná strana, pre ktorú sa stalo splnenie záväzku nemožným z dôvodu, keď nastane prípad vyššej moci, musí o tom bezodkladne písomne informovať druhú Zmluvnú stranu, najneskôr 7 kalendárnych dní po tom, čo nastali vyššie uvedené skutočnosti, a rovnako tak musí druhú Zmluvnú stranu písomne informovať do 7 kalendárnych dní od odpadnutia prípadu vyššej moci.

11.3. Ak prekážka v dôsledku vyššej moci pôsobí po dobu nepresahujúcu dobu 3 kalendárnych mesiacov, sú Zmluvné strany povinné splniť svoje záväzky vyplývajúce zo Zmluvy, pričom termíny plnenia sa posúvajú o dobu pôsobenia vyššej moci. Ak trvá prekážka vyššej moci po dobu platnosti Zmluvy dlhšie než 3 kalendárne mesiace, má každá zo Zmluvných strán právo od danej Zmluvy odstúpiť. V prípadoch existencie prípadu vyššej moci sa neuplatní ustanovenie § 2006 až 2008 ObčZ.

11.4. Za okolnosť vyššej moci sa neuznávajú okolnosti, ktoré vznikli až v dobe, kedy povinná Zmluvná strana už bola v omeškaní s plnením svojich záväzkov alebo okolnosti, ktoré vznikli z ich hospodárskych pomerov.

12. Odstúpenie od zmluvy

12.1. Vedľa zákonom stanovených dôvodov pre odstúpenie od Zmluvy môže Spoločnosť odstúpiť od uzatvorenej Zmluvy tiež v prípadoch stanovených Zmluvou, VOP a nasledujúcich prípadoch:
a) Zákazník je v omeškaní s úhradou svojich splatných peňažitých záväzkov podľa Zmluvy dlhším než 30 kalendárnych dní, pričom sa Zmluvné strany výslovne dohodli vylúčiť použitie § 2133 ObčZ.
b) Zákazník sa ocitne v úpadku, platobnej neschopnosti alebo by sa Spoločnosť mohla domnievať, že takýto prípad môže bezprostredne nastať, najmä v prípade zahájenia konkurzného konania či obdobného konania podľa právneho poriadku Zákazníka.
c) Zákazník opakovane poruší ďalšie ustanovenia Zmluvy alebo VOP. Opakovaným porušením sa rozumie stav, kedy dôjde k porušeniu Zmluvy s tým, že k porušeniu Zmluvy alebo VOP už v minulosti došlo a na tento chybný stav bol Zákazník upozornený.
d) Zákazník neumožní Spoločnosti inštaláciu tovaru do 30 kalendárnych dní od okamihu jeho dodania Zákazníkovi.
e) Zákazník je v omeškaní s plnením povinnosti podľa Zmluvy alebo VOP a k odstráneniu omeškania nedôjde ani v rámci dodatočnej primeranej lehoty stanovenej Spoločnosťou.
f) V prípade, že proti Zákazníkovi bude zahájené konkurzné konanie a konkurzný návrh nebude v zákonnej lehote odmietnutý pre zjavnú bezdôvodnosť, alebo ak Zákazník vstúpi do likvidácie.

12.2. Odstúpiť od Zmluvy je možné iba formou doporučeného listu zaslaného na adresu sídla príslušnej Zmluvnej strany. Ak písomné odstúpenie nebude príslušnej Zmluvnej strane skutočne doručené ani po uplynutí 10 kalendárnych dní od jeho odoslania, je považované za riadne doručené uplynutím desiateho kalendárneho dňa od jeho odoslania. V prípade odstúpenia si Zmluvné strany vrátia do 30 kalendárnych dní doposiaľ poskytnuté plnenia, pričom sa prihliadne k prípadnému opotrebeniu tovaru podľa Zmluvy a dobe jeho používania a o túto hodnotu bude znížená suma, ktorú bude Spoločnosť povinná vracať Zákazníkovi. Zmluvné strany si nebudú vracať prípadné prijaté zmluvné pokuty či náhrady škody. Zákazník je potom povinný do 30 kalendárnych dní od účinnosti odstúpenia vydať prijaté plnenie; ak bolo už prijaté, musí umožniť Spoločnosti vstup do priestorov, v ktorých je tovar umiestnený, umožniť mu nakladať s tovarom, poskytnúť jej súčinnosť vrátane zaistenia podmienok pre demontáž a odvoz tovaru, vrátane dopravy do sídla Spoločnosti či iného miesta určeného Spoločnosťou, to všetko na náklady tejto Zmluvnej strany, ktorá odstúpenie od zmluvy zavinila.

13. Mlčanlivosť

13.1. Zákazník súhlasí s tým, že všetky informácie, ku ktorým bude mať prístup, prípadne informácie a skutočnosti, ktoré mu budú oznámené písomne, elektronicky či ústne Spoločnosťou alebo jej zamestnancami, členmi štatutárnych orgánov, zmocnencami alebo externými poradcami (ďalej iba „Zástupcami“) v súvislosti so Zmluvou v priebehu rokovania o jej uzatvorení a po jej uzatvorení, sú považované za dôverné (ďalej iba „Dôverné informácie“). Zákazník tiež súhlasí, že za Dôverné informácie sú považované aj všetky informácie a akékoľvek údaje obchodnej, výrobnej, technickej či ekonomickej povahy súvisiace s činnosťou Spoločnosti, ktoré nie sú verejne dostupné. Najmä ide o informácie týkajúce sa výrobných či iných postupov, analýz a memoránd, obchodných metód, strategických plánov a zámerov, know-how, autorských práv, počítačového softvéru, obsahu databáz, všetkých údajov v softvérových aplikáciách, účtovných a daňových skutočností Spoločnosti. Dôvernými informáciami sa tiež rozumejú aj také informácie, ktoré Spoločnosť za dôverné označí.

13.2. Zákazník sa zaväzuje, že bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých Dôverných informáciách. Zákazník berie zároveň na vedomie, že niektoré z Dôverných informácií sú súčasne predmetom obchodného tajomstva chráneného podľa príslušných ustanovení ObčZ, a ďalej, že toto dojednanie nevylučuje ochranu skutočností chránených podľa ObčZ.

13.3. Zákazník je oprávnený oznámiť Dôverné informácie tretej osobe mimo svojich zamestnancov iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Spoločnosti. Zákazník je však povinný zaviazať tieto osoby k mlčanlivosti minimálne v rovnakom rozsahu, ako je viazaný sám. Zákazník zodpovedá za porušenie povinností týchto tretích osôb v rovnakom rozsahu, ako by ich porušil sám.

13.4. Dôvernými informáciami nie sú:
a) informácie, ktoré boli v dobe, kedy boli Zákazníkovi a/alebo jeho Zástupcom poskytnuté či sprístupnené, verejne známe a voľne dostupné;
b) informácie, ktoré sa stanú verejne známymi a voľne dostupnými po tom, čo boli Zákazníkovi poskytnuté či sprístupnené, s výnimkou prípadov, kedy sa tieto informácie stanú verejne známymi v dôsledku porušenia záväzkov Zákazníka;
c) informácie, ktoré boli Zákazníkovi a/alebo jeho Zástupcom preukázateľne známe pred ich poskytnutím, či sprístupnením;
d) informácie, o ktorých Spoločnosť písomne prehlásila, že nie sú od daného okamihu Dôvernými informáciami; a
e) informácie, ktorých zverejnenie sa požaduje na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo rozhodnutí vydaných príslušným orgánom verejnej moci, avšak za predpokladu, že Zákazník o tomto bezodkladne písomne upovedomí Spoločnosť.
13.5. Povinnosť mlčanlivosti podľa tohto článku VOP trvá aj po ukončení Zmluvy.

14. Záverečné ustanovenia

14.1. Zmluva aj všetky s ňou súvisiace právne vzťahy sa riadia právnymi predpismi Českej republiky s vylúčením kolíznych noriem medzinárodného súkromného práva a Viedenskej dohody o medzinárodnej kúpe tovaru. Všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, ktoré sa nepodarí vyriešiť zmiernou cestou, budú rozhodnuté príslušným všeobecným súdom Českej republiky.

14.2. Zákazník a/alebo Dodávateľ nie je oprávnený k postúpeniu akejkoľvek svojej pohľadávky zo Zmluvy, a to ani sčasti, na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti.

14.3. Uzatvorením Zmluvy udeľuje Zákazník, v súlade so zákonom č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov, súhlas so spracovaním všetkých poskytnutých osobných údajov Spoločnosti, ako správcovi, na účely plnenia práv a povinností z tejto zmluvy, ochrany dôležitých záujmov Zákazníka (napr. zvolávacie akcie na odstránenie chýb atď.), evidencia garančných servisných prehliadok a servisných úkonov, marketingové účely správcu, t. j. ponúkaných výrobkov a služieb, vrátane zasielania informácií o usporadúvaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako aj Všeobecné obchodné podmienky MARK industries s.r.o., zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Sb., s tým, že k týmto údajom môžu byť priradené aj ďalšie údaje. Tento súhlas udeľuje Zákazník dobrovoľne na dobu 10 rokov, avšak môže ho kedykoľvek písomne odvolať na adrese správcu. Získané údaje môžu byť Spoločnosťou ďalej poskytnuté iným správcom, a to výhradne subjektom, ktoré sú členmi autorizovanej distribučnej a servisnej siete tovaru rovnakého výrobcu ako zakúpený tovar, ako aj dovozcovi tovaru tejto značky do Českej republiky. Uzatvorením kúpnej zmluvy Zákazník potvrdzuje, že bol upozornený na svoje práva súvisiace so správou a spracovaním osobných údajov Spoločnosťou, najmä na to, že má práva podľa § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., t. j. najmä, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek na adrese správcu odvolať, že má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu atď., a o práve obrátiť sa v prípade domnelého porušenia svojich práv na Úrad na ochranu osobných údajov.

14.4. Zmluvné strany si neželajú, aby nad rámec výslovných ustanovení kúpnej zmluvy boli akékoľvek práva a povinnosti odvodzované z doterajšej či budúcej praxe zavedenej medzi zmluvnými stranami či zvyklostí zachovávaných všeobecne či v odvetví týkajúcim sa predmetu plnenia Zmluvy, ibaže je v zmluve výslovne dojednané inak. Okrem zhora uvedeného si zmluvné strany potvrdzujú, že si nie sú vedomé žiadnych doposiaľ medzi nimi zavedených obchodných zvyklostí či praxe.

14.5. Ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy alebo VOP stane neplatným, zdanlivým, nezákonným či nevymáhateľným, nebude tým dotknutá platnosť, účinnosť či vymáhateľnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy alebo VOP. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že nahradia neplatné, zdanlivé, nezákonné či nevymáhateľné ustanovenie ustanovením platným, zákonným a vymáhateľným, ktoré najlepšie vedie k dosiahnutiu pôvodného obchodného zámeru Zmluvných strán.

14.6. Zmluvné strany si oznámili všetky skutkové a právne okolnosti, o ktorých vedeli alebo vedieť museli a ktoré sú relevantné vo vzťahu k uzatvoreniu Zmluvy. Okrem uistenia, ktoré si zmluvné strany poskytli v tejto zmluve, nebude mať žiadna zo zmluvných strán žiadne ďalšie práva a povinnosti v súvislosti s akýmikoľvek skutočnosťami, ktoré vyjdú najavo a o ktorých neposkytla druhá zmluvná strana informácie pri rokovaní o tejto zmluve. Výnimkou budú prípady, kedy daná zmluvná strana úmyselne uviedla druhú zmluvnú stranu v skutkový omyl ohľadne predmetu tejto zmluvy.

14.7. Spoločnosť je oprávnená kedykoľvek vykonať zmeny VOP. Novo uzatvárané Zmluvy sa budú vždy riadiť aktuálnym znením VOP. Na už uzatvorené Zmluvy sa nové znenie VOP bude aplikovať iba vtedy, ak vyjadria s tým obe zmluvné strany súhlas.

V Prahe dňa 23.9.2018